Art direction & photography
Art direction & photography

Sonia Sivkova

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Credits

Art direction & photography
Sonia Sivkova ➶
       
Style
Anastasia Solomeina ➶
       
Model
Jackie ➶
       
Make up
Irena Shimshilashvili ➶
       
Hair
Loran Kalustyan ➶
Producer on location
Valeriya Gavrilova ➶
       
Light
       
Fedor Lisitsyn ➶
       
Vladislav Savederkin ➶
       
Production
360 Production ➶
Video:
       
       
Cinematography
       
Fedor Lisitsyn ➶
       
Vladislav Savederkin ➶
       
Edit
Fedor Lisitsyn ➶
       
Color
Vladislav Savederkin ➶

All Web Projects